Geschiedenis

Een stukje geschiedenis…

Bron: studie 187 – Beroepsprofiel Technoloog Medische Beeldvorming, Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad  D/2001/6356/13

1967 –      Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen legt de voorwaarden voor de uitoefening van geneeskunde, verpleegkunde en paramedische beroepen vast

 

1978 –      De eerste beroepsverenigingen voor röntgenlaboranten worden opgericht onder de noemer van een vzw. De MRTB en VMRL, Franstalige en Nederlandstalige verenigingen voor röntgenlaboranten, hebben tot hoofddoel – na organisatie van bijscholing – de erkenning van het beroep van röntgenlaborant. Gedurende tien jaar is het aftasten en zoeken naar de juiste weg in een politieke doolhof van een Federaal België opgedeeld in Gemeenschappen.

 

1989 –      VMRL wordt VMBv, de Vlaamse vereniging van Medisch Beeldvormers, een door de wet erkende beroepsvereniging.

–      Koninklijk besluit van 21 december 1989 tot samenstelling van de Nationale Raad voor de Paramedische Beroepen (NRPB ), een federale raad die op vraag van de Minister van Volksgezondheid of op eigen initiatief, adviezen verstrekt betreffende alle aangelegenheden in verband met de paramedische beroepen.

 

1991 –      Op 6 juni 1991 vindt de eerste vergadering van de afdeling ‘medische beeldvorming’ van de NRPB plaats. Op 7 november wordt het advies geformuleerd voor het gebruik van de term ‘Technoloog medisch beeldvormer’ als beroepstitel, nadien op advies van de Raad van State gewijzigd in ‘Technoloog medische beeldvorming’ naar analogie met de Franse beroepstitel ‘Technologue en imagerie médicale’ (TIM).

 

1992 –      Koninklijk besluit van 10 januari 1992 houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling, de organisatie en de werking van de Technische Commissie voor de Paramedische beroepen (TCPB). Dit is een federaal adviesorgaan dat adviseert over de lijst van technische hulpprestaties en over de lijst van handelingen die de artsen op eigen verantwoordelijkheid en onder toezicht kunnen toevertrouwen.

 

1994 –      Laatste vergadering van de afdeling ‘medische beeldvorming’ van de NRPB.

 

1996 –      Advies van de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen (TCPB) betreffende de kwalificatievereisten voor en handelingen van het beroep van technoloog medische beeldvorming op 25 januari 1996.

 

1997 –      Het koninklijk besluit van 28 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een arts kan worden belast. Bekendmaking van het koninklijk besluit van 28 februari 1997 in het Belgisch Staatsblad van 7 juni 1997.

 

1998 –      Op 1/9/1998 start de erkende opleiding tot Technoloog in de Medische Beeldvorming (TMB) aan de Katholieke Hogeschool Brussel, na inlevering van een bestaande kinesitherapieopleiding (kine-decreet 23/6/1998).

 

2002 –      Een eerste lichting Technologen Medische Beeldvorming studeert af.

 

2012 –      Op 20 mei 2012 verstuurde de VMBv een brief met haar doelstellingen naar BELMIP, met als hoofdpunten enerzijds de aanvraag tot een erkenningsprocedure maar anderzijds ook de aanvraag om de lijst van toevertrouwde handelingen uit te breiden met radiotherapie en echocardiografie, dit op vraag van de Algemene Ledenvergadering van de beroepsvereniging. In deze brief werden twee actiepunten aangevraagd:

o   Vraag tot het starten van een individuele erkenningsprocedure en overgangsmaatregeling voor alle beroepsbeoefenaars die werken op een dienst Medische Beeldvorming.

o   Inclusie radiotherapie en echocardiografie in de lijst van toevertrouwde handelingen.

 

2014 –      De erkenning én de overgangsmaatregeling kwamen er: sinds 2 december 2014 is iedereen (behalve verpleegkundigen die wettelijk op een dienst Medische Beeldvorming mogen werken op basis van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door de arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd) die op een dienst Medische Beeldvorming werkt, verplicht in het bezit te zijn van de erkenning én het visum – een professionele identiteitskaart die geldt als licentie – uitgereikt door het Ministerie van Volksgezondheid.

 

 
Advertenties